نمودارهای Amerada

نمودارهای آمرادا به صورت ورق‌های فلزی با ضخامت کم با پوشش مخصوص می‌باشد که برای ثبت پارامترها در چاه‌های عمیق نفت و گاز استفاده می‌شود.
هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.