سایت در حال به روز رسانی می باشد

گروه صنعتی پارس جهد

محصولات

006-gauge

اندازه‌گیری فشار

002-flask

اندازه‌گیری سطح مایعات

001-thermostat

اندازه‌گیری دما

009-ink

ملزومات ابزار دقیق

008-pipe

اندازه گیری جریان

007-leak

سنجش و پایش خوردگی