ابزار Retriever

بازیابی آنلاین کوپن خوردگی و جایگزینی پروب‌های خوردگی برای نظارت موثر بر خوردگی در فرآیندهای پیوسته ضروری است. ابزارهای رتریور و شیر سرویس به گونه‌ای طراحی شده‌اند که این قابلیت را در صورت استفاده با اکسس فیتینگ سیستم دو اینچی ارائه دهند. ابزار بازیابی با درجه فشار 2500، 3600 و 6000 psi و طول های مختلف متناسب با طول نگهدارنده کوپن خوردگی و طول پروب قابل بازیابی در دسترس است.

شیر سرویس

شیر سرویس یک شیر قابل حمل است که همراه با ابزار بازیابی استفاده می‌شود. شیر سرویس به منظور آماده سازی برای بازیابی پلاگ، روی یک اکسس فیتینگ رزوه می‌شود. سپس ابزار بازیابی به شیر سرویس متصل‌شده و فشار سیستم در ابزار بازیابی با جدا کردن پلاگ برابر می‌شود.

هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.