PIDEC

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC) به منظور یک شرکت پیشرو در طراحی و مشاوره مهندسی در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاسیس شد. سپس PIDEC به عنوان یک شرکت خصوصی به هلدینگ شرکت Erection and Construction (ECC) واگذار شد.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.