Kavian Petrochemical

Kavian Petrochemical

شركت پتروشيمی كاويان وظيفه ی تأمين خوراك مورد نياز ساير شركت های زير مجموعه گروه باختر را عهده دار می باشد كه از طريق تزريق به خط لوله اتيلن غرب كشور خوراك رسانی به اين مجتمع ها صورت مي پذيرد.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.