(JSC) Jondishapour EPC Contractor

(JSC) Jondishapour EPC Contractor

شرکت جندی شاپور فعال در زمینه مهندسی، ساخت و اجرا (EPC) با دیدگاهی رو به آینده و با هدف ایجاد رشد و خودکفایی در زمینه صنایع نفت و گاز در بخش خصوصی تأسیس گردید.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.